Fundació ”la Caixa”

Tractament de Dades Personals

Responsable del tractament: Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, Fundació Bancària ”la Caixa”), amb NIF G-58899998 i domicili a la plaça de Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears).

Tipus de Dades Personals que es tractaran (en endavant, Dades Personals):

Garanteix que indica només Dades Personals certes i actualitzades.

Tractament amb finalitat de gestió:

La Fundació Bancària ”la Caixa” tractarà les seves Dades Personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra que vostè realitzi, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:

La Fundació Bancària ”la Caixa” està legitimada per al tractament de Dades Personals esmentat al resultar necessari per complir el què vostè ens demana.

Tractament amb finalitats regulatòries:

La Fundació Bancària ”la Caixa” també tractarà aquelles de les seves Dades Personals que siguin necessàries per complir les seves obligacions legals i/o regulatòries, com les que estableix la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o la normativa tributària, per el que està legitimada. De la mateixa manera, les seves dades es podran comunicar a administracions públiques i a autoritats de control espanyoles i europees, per al compliment de les obligacions legals i/o regulatòries que li resultin exigibles.

Tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats similars:

La Fundació Bancària ”la Caixa” també tractarà les Dades Personals per enviar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions sobre programes, activitats o serveis similars als quals vostè ens sol·licita.

Es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org, o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

El tractament de les seves Dades Personals per enviar informació relacionada amb la seva sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis similars als que vostè sol·licita, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre altres activitats de la nostra entitat:

Si vostè selecciona l’opció de rebre informació d’altres activitats de la nostra entitat, vostè CONSENT DE FORMA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a altres activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

Si vostè consent rebre aquestes comunicacions, el seu consentiment inclou que la nostra entitat pugui elaborar el seu perfil personal per enviar-li informació sobre les activitats anteriors de manera personalitzada i ajustada. El perfil personal s’elabora d’acord amb les preferències que vostè ens manifesti durant la seva relació amb l’entitat, les activitats en les quals vostè efectivament participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat i la informació disponible a internet i a les xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat.

El tractament de les seves Dades Personals per a l’enviament de comunicacions sobre altres activitats de la nostra entitat, està legitimat pel consentiment de data més recent que hagi atorgat. Si vostè desitja que li deixem d’enviar aquesta mena de comunicacions, vostè pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant una sol·licitud a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, a les adreces postal o electrònica indicades. Aquesta revocació no afectarà la licitud dels tractaments efectuats anteriorment a la revocació, i pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir amb la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que aquesta es vegi afectada per aquesta revocació.

Decisions individuals automatitzades:

La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar significativament basades únicament en el tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les seves sol·licituds, consultes o compres es realitzen amb intervenció humana.

Cessions de Dades Personals a tercers:

La Fundació Bancària ”la Caixa” no realitzarà cessions de Dades Personals a tercers sense obtenir-ne prèviament el seu consentiment, excepte les que siguin necessàries per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” estigui subjecta en cada moment per la seva naturalesa i activitat.

Transferències internacionals de dades:

La nostra entitat té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea. La contractació d’aquests serveis compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant a la transferència de les seves Dades Personals les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Drets:

Vostè pot retirar el consentiment atorgat, com també exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Delegat de Protecció de Dades:

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, vostè pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça següent: avinguda Diagonal, 621 - 629, 08028 Barcelona, o a l’adreça electrònica dpd@fundacionlacaixa.org.

Reclamacions:

Si considera que el tractament de les seves Dades Personals vulnera la normativa o l’establert en el present document, pot presentar una reclamació:

Conservació de dades:

Les seves Dades Personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin finalitzat els terminis de prescripció esmentats, les Dades Personals seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.